Galeria Księżyc

regulamin

Zasady działania sklepu internetowego:

§ 1. Postanowienia wstępne:

 1. Sklep internetowy Galeria Księżyc dostępny pod adresem  www.galeriaksiezyc.pl, prowadzony przez firmę o nazwie  Galeria Księżyc Justyna Kasprzycka wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)  pod nr. NIP 685 136 57 85.
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

Definicje:

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze sprzedawcą umowę w ramach sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jako firma Galeria Księżyc Justyna Kasprzycka (NIP.685 136 57 85)
 3. Klient – podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem sklepu.
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez sprzedawcę pod adresem internetowym www.galeriaksiezyc.pl
 5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli klienta składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu lub produktów ze sprzedawcą.
 8. Konto – konto klienta w sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach.
 9. Formularz rejestracji – formularz dostępny w sklepie, umożliwiający utworzenie konta.
 10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz  umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 11. Koszyk – element oprogramowania sklepu, w którym widoczne są wybrane przez klienta produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia.
 12. Produkt – dostępna w sklepie rzecz /usługa będąca przedmiotem umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą.
 13. Umowa Sprzedaży – umowa zawierana albo zawarta między klientem a sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.

§ 3 Kontakt ze Sklepem

 1. Adres sprzedawcy: Bączal Górny 9, 38-242 Skołyszyn
 2. Adres e-mail sprzedawcy: pracownia@galeriaksiezyc.pl
 3. Numer telefonu sprzedawcy: 664 28 55 28
 4. Numer rachunku bankowego sprzedawcy: 07 1050 1458 1000 0097 2145 8132
 5. Klient może porozumiewać się ze sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze sklepu, w tym przeglądania asortymentu sklepu oraz składania zamówień na produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies.

§ 5 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu sklepu nie wymaga zakładania konta. Składanie zamówień przez klienta na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu możliwe jest albo po założeniu konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania konta.
 3. Ceny podane w sklepie są podane w polskich złotych.
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez klienta składa się cena za produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której klient jest informowany na stronach sklepu w trakcie składania zamówienia.

§ 6 Zakładanie konta w Sklepie

 1. Aby założyć konto w sklepie, należy wypełnić formularz rejestracji ustalając nazwę użytkownika (e-mail) i hasło.
 2. Logowanie się na konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w formularzu rejestracji.
 3. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć konto poprzez wysłanie stosownego żądania do sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7 Zasady składania zamówienia

Procedura zamówienia:

 1. logowanie do sklepu (opcjonalnie);
 2. wybór produktu będącego przedmiotem zamówienia, przy użyciu przycisku  „Dodaj do koszyka”;
 3. logowanie  lub wybór opcji „zamówienie bez rejestracji”;
 4. w przypadku wyboru tej opcji,  wypełnienie formularza zamówienia  (dane odbiorcy  i adres dostawy,  sposób wysyłki oraz dane do rachunku, jeśli są inne niż dane odbiorcy).
 5. wybór jednego z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności,
 6. kliknięcie przycisk “Kupuję i płacę”
 7. opłacenie zamówienia.

§ 8 Metody dostawy oraz płatności

Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego produktu:

 1. Przesyłka pocztowa polecona
 2. Odbiór osobisty

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 1. Płatność przelewem na konto sprzedawcy.
 2. Płatność za pośrednictwem PayPal.

§ 9 Procedura umowy sprzedaży

 1. Zawarcie umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą następuje po  złożeniu przez klienta zamówienia za pomocą formularza zamówienia w sklepie internetowym zgodnie z § 7 regulaminu.
 1. Po złożeniu zamówienia sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie  klientowi  wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej klienta, podany podczas składania zamówienia. Wiadomość zawiera oświadczenie sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i przyjęciu go do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży.  Umowę sprzedaży pomiędzy klientem a sprzedawcą uznaje się za zawartą z chwilą otrzymania przez klienta powyższej wiadomości e-mail .
 2. W przypadku wyboru przez klienta płatności przelewem lub płatności elektronicznej , klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 3. Jeżeli klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, produkt zostanie wysłany przez sprzedawcę (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez klienta podczas składania zamówienia.
 4. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą, rozpoczęcie okresu dostawy produktu do klienta liczy się od dnia wpływu kwoty na rachunek bankowy sprzedawcy.
 5. W przypadku wyboru  opcji „odbiór osobisty”, produkt będzie gotowy do odbioru w dniu zapłaty.
 6. Dostawa produktu odbywa się na terenie Polski.
 7. Dostawa produktu podlega opłacie. Jej koszty są wyszczególnione na stronie sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy”, podczas składania zamówienia  a także w w toku zawierania umowy sprzedaży.
 8. Odbiór osobisty produktu przez klienta jest bezpłatny.
 9. Wysyłka produktu następuje niezwłocznie po otrzymaniu przelewu przez sprzedawcę (maksymalnie do 3 dni roboczych)

§ 10 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty lub drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej sprzedawcy (dane kontaktowe  – patrz § 3).
 5. W przypadku przesłania powyższego oświadczenia  drogą elektroniczną, sprzedawca niezwłocznie prześle konsumentowi, na jego adres e-mail, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§ 11 Skutki odstąpienia od umowy:

 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość  uważa się ją za niezawartą, a sprzedawca,nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy,  zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z pominięciem kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż odbiór osobisty.
 2. Zwrotu płatności sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych metod , jakie zostały użyte przez konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu odzyskania produktu  lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Konsument powinien niezwłocznie odesłać produkt na adres sprzedawcy podany w niniejszym regulaminie, nie później niż 10 dni od dnia, wysłania produktu przez sprzedawcę .  Termin zostanie zachowany, jeśli konsument odeśle produkt przed upływem terminu 10 dni.
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

§ 12 Reklamacja i gwarancja

 1. Umową sprzedaży objęte są produkty nowe.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć klientowi produkt wolny od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady towaru zakupionego u sprzedawcy, klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 4. Reklamację należy zgłaszać pisemnie lub drogą elektroniczną na adres  podany  w § 3 niniejszego regulaminu .
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności, w tym datę jej wystąpienia, dane klienta, oraz żądanie związane z wadą towaru.
 6. Sprzedawca bezzwłocznie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego , nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie klienta uznał za uzasadnione.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego regulaminu.

§  12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;   http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z umowy zawartej ze sprzedawcą.
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem a sprzedawcą.
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych klientów zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest sprzedawca.
 2. Dane osobowe klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji umowy sprzedaży.
 3. W przypadku klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową, administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie administratora.
 4. W przypadku klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w sklepie internetowym.
 5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 7. Niepodanie wskazanych w formularzu zamówienia  danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tej umowy.

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu. O każdej zmianie sprzedawca poinformuje klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

KLAUZULA RODO

Administratorem danych jest firma Galeria Księżyc Justyna Kasprzycka, z siedzibą pod adresem Bączal Górny 9 23-242 Skołyszyn, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 685 136 57 85.

W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail: pracownia@galeriaksiezyc.pl lub korespondencję listowną, na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” .

Podane przez Klienta dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

– wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,

– finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,

– obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,

– prowadzenia procesów reklamacyjnych.

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie zgody Klienta, w celach marketingowych lub udostępniania danych). Klien ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody, prosimy o kontakt na adres mailowy lub pocztowy podane na wstępie. Klient ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych przez Klienta jest w pełni dobrowolne. Odmowa udostępnienia danych osobowych może skutkować niemożnością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez firmę Galeria Księżyc, w ramach umów zawieranych z Klientem.